Alzheimer Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Yazar: Arda Can AYDIN

Değerli Babaannem SACİDE AYDIN Adına

Alzheimer Hastalığı

§Alzheimer Hastalığı, bellekte ve öğrenme, konuşma, akıl yürütme, yargılama, iletişim ve günlük yaşam etkinliklerini sürdürme yetilerinde kademeli olarak yıkıma ve davranışlarda değişikliklere yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır.

§ Alzheimer Hastalığı, halk arasında “bunama” diye adlandırılan demansın en sık nedenidir.

§ Alzheimer progresif bir demans hastalığıdır

§Demans günlük yaşamı etkileyecek derecede zihinsel yetinin azalması halidir

§Alzheimerin karakteristik patolojik bulguları beyinde ekstrasellüler senil plaklar, nöronlar içinde nörofibriler yumaklar, sinaps ve nöron kaybıdır. §Bazal nukleuslarda kolinerjik nöron kaybı amnezi ve bilişsel fonksiyon kaybına, serotonerjik ve noradrenerjik kayıp ise depresyon ve diğer davranışsal semptomlara neden olur.

§Ailevi ( genetik) %5 veya sporadik olabilir §Ailevi şeklinde 3 farklı gende (presenilin 1, presenilin 2, ve amiloid prekürsör protein ile ilişkili genlerde) mutasyonlar gösterilmiştir

§Sporadik şekilde ise en önemli risk faktörü yaştır

§60-64 yaşta %1 §85 yaşında %35-40

1-Vasküler (dolaşım ile ilgili, mültiinfakt)  demans: %15-35 oranda alzheimerden sonra ikinci sıklıkla görülen demanstır.Yaş, hipertansiyon, inme, sigara, erkek cins risk faktörüdür

2-Normal basıçlı hidrosefali: Üriner inkontinans (idrar tutamama), ataksi (hareket bozukluğu) ve merkezi sinir sistemi infeksiyonu gibi hastalıklardan sonra oluşan bir demans türüdür.

3-Beyin tümörleri nedeni ile : Özellikle ön ve yan beyin tümörlerinde

4-HİV hastalığına bağlı demans : İnsan immün yetmezlik virüsü ile oluşan AİDS hastalığı nedeni ile oluşan demans

5-Kafa travmalarına bağlı demans : Ağır kafa darbelerinden sonra oluşan demans. Özellikle boksörlerde rastlanır.

6-Parkinson hastalığına bağlı demans: Parkinson hastalarıda %20-60 oranında demans gelişir

7-Diğer sistemik bozukluklar: Metabolik ve endokrin bozukluklar : Hiper ve hipotiroidizm, idyopatik hipoparatiroidizm, kronik karaciğer yetmezliği, hepatik ensefalopati, üremik ensefalopati, kardiyak aritmi, kronik akciğer hastalığı,

kollajen vasküler bozukluklar, beslenme eksikliğine bağlı pellegra, vitamin B 12 ve folik asid eksikliği,

kriptotoksik menenjit, nörosifiliz, madde bağımlığı gibi dutumlarda oluşan demanslar.

8-Dejeneratif demanslar:  Alzheimer, pick, huntigton koresi, Jacob-Creuzfelat, Lewy-Body demans

§1907’DE Alman doktor  Alois Alzheimer tarafından tanımlanan bir bunama hastalığıdır.

§Nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte genetik faktörler, anormal protein oluşumu, otoimmün reaksiyonlar,toksik reaksiyonlar,

kafa travması,virüsler, esansiyel elementler, serebral kan akımı bozukluğu üzerinde durulmaktadır.

File Name: 3.-Alzheimer-ted.-kul.-İlaçlar.ppt

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!