Anjiotensin ve Renin-Anjiotensin Sistemi

Renin –Anjiyotensin Sistemi (RAS):

Kan basıncını, kan hacmini ve sıvı-elektrolit dengesini düzenler Vücutta anjiyotensin üreten üç sistem vardır:

Hormonal renin-anjiotensin sistemi (HRAS)

Doku renin-anjiotensin sistemi (DRAS)

Hücre içi renin-anjiotensin sistemi (İRAS)

Plazma renin veya anjiotensin düzeyi, sadece HRAS’ın etkinliğini yansıtır. Anjiotensin ve Renin-Anjiotensin Sistemi

Vücutta anjiotensin üretimi:Hormonal renin-anjiotensin sistemi (HRAS)

     Böbreklerden salgılanan renin plazmanın a2-globulin fraksiyonundaki anjiotensinojenden anjiotensin peptidleri oluşturur.

  Bunlar anjiotensin I, II, III, IV ve (1-7)dir

  Hormonal fonksiyon yapan esas anjiotensin, anjiotensin II’ dir. • •Doku renin-anjiotensin sistemi (DRAS)

  DRAS en yoğun şekilde böbrekte bulunur. Kalp, damar, beyin, hipofiz, göz, testis, böbrek üstü bezi ve pankreasta da bulunur. •

Hücre içi renin-anjiotensin sistemi (İRAS) •Kardiyak miyositlerde, fibroblastlarda ve damar düz kasında gösterilmiştir. Esas olarak büyüme faktörü etki gösterir. Anjiotensin ve Renin-Anjiotensin Sistemi

Anjiotensin Reseptörleri

AT1 reseptörleri: Damar düz kasları, böbrek glomerülü, kalp ve adrenal kortekste, karaciğer adrenerjik sinir uçlarında ve beynin bazı bölgeleri, uterus. 

Anjiotensinin fizyolojik ve farmakolojik etkilerinin çoğuna AT1 reseptörü aracılık eder.

AT1 reseptörleri üzerine etki gücü AII > AIII

Losartan tarafından selektif bir şekilde antagonize edilirler.

Anjiotensin Reseptörleri

AT2 reseptörleri: Gi ve Go proteinine kenetli reseptörler

Sinyal transdüksiyonu:   Protein Tirozin and Serin/Tirozin fosfatazların   stimülasyonu

  Guanil siklaz inhibisyonu

  K+ kanallarının açılması

  T -tipi Ca++ kanallarının açılması

  Mitojenle aktive edilen kinaz (ERK1/ERK2)   inaktivasyonu

AT2 reseptörleri üzerine  etki gücü AII =AIII

Anjiotensin Reseptörleri

AT2 reseptörleri:

AT2 reseptörleri fetal dokularda yüksel miktarda bulunur.

AT2 reseptörleri yaralanma ya da iskemi sonucu yıkıma uğradıktan sonra nedbeleşen dokularda, adrenal medulla, uterus düz kası, overler, damar endoteli ve beynin bazı bölgelerinde bulunur.

AT2 reseptör uyarısı, hücre büyüme ve bölünmesini inhibe eder, apoptozisi artırır.

Kalp, damar ve böbreklerden nitrik oksid ve prostasiklin salıverilmesine neden olur.

Anjiyotensin reseptör blokörlerinin (ARB) AT1 reseptörlerini spesifik olarak bloke ettiği, klinikte yüksek dozlarda kullanıldığında bile AT2 reseptörlerini bloke etmedikleri gösterilmiştir.

File Name: otakoidler-anjiotensin.ppt

1 ping

  1. […] Anjiotensin ve Renin-Anjiotensin Sistemi […]

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!